Program PFRON

Program PFRON
pfron


Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum” na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr UEB/000012/03/D realizuje projekt grantowy pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu: 15 876,00 zł

Program PFRON
pfron


Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” realizuje od 01 kwietnia 2019r. projekt pod nazwą „Rehabilitacja społeczna szansą na samodzielność i pokonywanie własnych barier”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dotyczący realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie.

Celem realizowanych zajęć jest doprowadzenie na miarę indywidualnych możliwości do maksymalnego usamodzielnienia i niezależności, poprzez całkowite lub częściowe wyeliminowanie zaburzeń w funkcjonowaniu i zapewnienie dalszego rozwoju bez bądź z niewielką koniecznością pomocy osób drugich. Dotyczą one uczenia samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, samoobsługi, nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętności komunikowania się z innymi, aktywności ruchowej oraz usprawniania intelektualnego, stosownie do opracowanych planów IPD.

Projekt dotyczy następujących form wsparcia:

  1. Trening funkcjonowania codziennego.
  2. Trening umiejętności społecznych.
  3. Trening zaradności życiowej.
  4. Trening umiejętności porozumiewania się i komunikacji dla dzieci i młodzieży o niższym potencjale rozwojowym.
  5. Trening umiejętności porozumiewania się i komunikacji dla osób o wyższym potencjale rozwojowym.
  6. Trening umiejętności ruchowych dla dzieci i młodzieży o niższym poziomie samodzielności ruchowej.
  7. Trening umiejętności ruchowych dla osób o wyższym poziomie samodzielności.
  8. Opieka wraz z nabyciem umiejętności korzystania ze środków lokomocji przez beneficjentów związanych z dojazdem do Ośrodka.
  9. Wsparcie w zakresie transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacji społecznej.
mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb